PT. Kusuma Sandang Mekarjaya Jogja s/d 25 Agust 2011